โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2561