๑. ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ขณะแปรพระราชฐานหรือทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆและผู้นำประเทศ

  ๒. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดและระหว่างจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบและตามที่ขอร้อง

  ๓. เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ

  ๔. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่จังหวัดภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ

  ๕. ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่จังหวัด

  ๖. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์สารสนเทศและกาสื่อสาร และให้บริการด้านการรับ-ส่งข่าวสาร   การติดตั้งตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์แก่ส่วนราชการต่างๆ

  ๗. ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครือข่าย การประชุมวิดีทัศน์ทางไกลควบคุม MCU