ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

- จัดเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงส์ทุกพระองค์

- จัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

- สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารในภารกิจการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ ที่ร้องขอ

- งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

-งานเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานตรวจสอบ ดูแล การเชื่อมโยงใช้งานวงจรสื่อสัญญาณ (วงจรเช่า, คู่สายเช่า)

- งานควบคุมการเชื่อมโยงระบบวีดีทัศน์ทางไกล

- งานติดตั้ง ตรวจซ่อม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายการสื่อสารทุกระบบ

- งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมต่อ ANM (Access Network Management) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Net Screen)

- จัดทำ การบริหารจัดการระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบวิทยุสื่อสาร

- งานระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปรับอากาศ

- งานควบคุม ดูแล รายงานผลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารตามสัญญาณจ้าง

- งานติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมระบบบริหารจัดการเครือข่าย

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- จัดทำข้อมูลระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร

- งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา Jammer และ CPR

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย