กำหนดการประชุมออนไลน์ทางไกล

ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 64 - 30 กันยายน 65)

 

 วัน เดือน ปี  เรื่อง  เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2564 -ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ (VCS) 09.00 น. 11.29 น.  สป.มท.
 6 ตุลาคม 2564

-ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด (VCS)

14.00 น.

15.57 น.  สป.มท.
11 ตุลาคม 2564

-ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (VCS)

09.00 น. 12.00 น.  สผผ.
21 ตุลาคม 2564  -ประชุมคณะทำงานในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (WebEx)  13.00 น.   14.23 น.  สนจ.นศ.
 25 ตุลาคม 2564 -ประชุมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องของจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 อำเภอ (WebEx) 08.30 น.   12.12 น. กทก.นศ. 
27 ตุลาคม 2564 -ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (VCS) 08.30 น.  12.30 น. สป.มท.
28 ตุลาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2564 (WebEx) 09.00 น.  11.45 น. สนจ.นศ.
28 ตุลาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2564 (WebEx) 09.00 น.  12.00 น. สนจ.พท.
2 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของ ผวจ. แก่นายอำเภอ สสอ. ทุกอำเภอ ผอ.รพ.อ.และผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง (WebEx) 15.00 น.  18.30 น. ปค.นศ.
2 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2564 (VCS) 13.30 น.  16.13 น. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
3 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมการจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเอกชนและผู้แทนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (VCS) 08.30 น. 15.55 น.  สป.มท. 
17 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (VCS) 09.00 น. 12.00 น. สป.มท.
18 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย (VCS) 08.30 น.  10.45 น. สก.สป.มท.
19 พฤศจิกายน 2564 -การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) 13.00 น. 14.46 น.  สป.มท.
24 พฤศจิกายน 2564 -ประชุม "การพัฒนาแนวทางเขตเศรษบกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช "(WebEx) 10.00 น.   สนจ.นศ.
25 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่10/2564 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.นศ.
26 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2564 (WebEx) 09.00 น. 12.40 น.  สนจ.พท.
26 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564(VCS) 09.00 น. 10.56 น.  ปภ.
26 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคมทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(VCS) 13.30 น. 15.45 น.  พช.
29 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2564 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.ตง.
1 ธันวาคม 2564 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 15.00 น.   สป.มท.
3 ธันวาคม 2564 -ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตรัง ครั้งที่ 39 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.ตง.
3 ธันวาคม 2564 -ประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565(VCS) 13.30 น.   สป.มท.
8 ธันวาคม 2564 -ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว "สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564"(VCS) 13.00 น.   สป.มท.
23 ธันวาคม 2564 -ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 (WebEx) 09.30 น.   สนจ.ตง.
28 ธันวาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุงครั้งที่ 12/2564 (WebEx) 08.00 น.   สนจ.พท.
29 ธันวาคม 2564 -ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2564 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.นศ.
30 ธันวาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2564 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.ตง.
30 ธันวาคม 2564 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 08.30 น.  12.25 น.  สนผ.สป.มท.
4 มกราคม 2564 -ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (WebEx) 13.00 น. 17.10 น.  สนจ.ตง.
5 มกราคม 2565 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 10.30 น. 11.40 น.  สนผ.สป.มท.
6 มกราคม 2565 -ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 และหารือแนวทางการจัดทำ PMQA 4.0 (WebEx) 13.00 น.   สนจ.พท.
26 มกราคม 2565 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 08.00 น.   สนจ.พท.
26 มกราคม 2564 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS)  08.00 น.   สนผ.สป.มท.
27 มกราคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.นศ.
28 มกราคม 2565 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.ตง.
30 มกราคม 2565 -ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย (VCS) 09.00 น.   สนผ.สป.มท.
31 มกราคม 2565 -การอบรมทำแผนที่โดยระบบดิจิทัลในรูปแบบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (VCS) 09.00   ศสส.สป.มท.
2 กุมภาพันธ์ 2565 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 10.30 น.   สนผ.สป.มท.
8 กุมภาพันธ์ 2565

-อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(WebEx)

08.45 น.   สนจ.นศ.