กำหนดการประชุมออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 67)

 ​

 วัน เดือน ปี  เรื่อง  เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หน่วยงาน
5 ต.ค. 66 -ประชุมหารือโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง (webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
6 ต.ค. 66  -ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบนูรณาการ จังหวัดพัทลุง(webex) 09.30 น.    สนจ.พท. 
18 ต.ค.66 -ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว(webex) 14.00 น.   สนจ.พท.
20 ต.ค.66 -ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2566(webex) 09.30 น.   สนจ.พท.
25 ต.ค.66 -ประชุมพิจารณาซักซ้อมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบพัฒนาจังหวัด (งบดำเนินงาน)(webex) 09.00 น.   สนจ.พท.
26 ต.ค.66 -ประชุมอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566 (webex) 13.30 น.   สนจ.ตง.
  -ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพัทลุง(webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
27 ต.ค.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567(vcs) 09.00 น.   สป.มท.
3 พ.ย.66 -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566(vcs) 10.00 น.   ปภ.
6 พ.ย. 66 -ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชให้แก่ทุกอำเภอ(webex) 09.30 น.   สนจ.นศ. 
  -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  09.00 น.   สป.มท. 
15 พ.ย.66 -การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(webex) 09.00 น.   ทถจ.นศ.
22 พ.ย. 66 -ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2566(webex) 13.30 น.   สนจ.ตง.
29 พ.ย.66 -ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2566 (webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
6 ธ.ค.66 -ประชุมอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2566(webex) 13.30 น.   สนจ.ตง.
7 ธ.ค.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (vcs) 09.00 น.   สป.มท.
 13 ธ.ค.66 -ประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 (vcs)  09.30 น.   ปภ. 
  -ประชุมคณะทำงาน “พัทลุงทีม” เพื่อเจรจาพื้นที่การสร้างสนามบิน และติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพัทลุง (webex)  09.30 น.   สนจ.พท. 
20 ธ.ค.66 -ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (webex) 13.30 น.   สป.มท.
21 ธ.ค.66 -ประชุมพิจารณาแผนงาน Maha Songkran world water fastival (vcs) 15.30 น.    สป.มท.
 22 ธ.ค.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (vcs)  09.00 น.   สป.มท. 
  -ประชุมขยายผลความสำเร็จการคัดแยกขยะของกระทรวงมหาดไทย สู่การประชุมประเทศภาคี ครั้งที่ 28 (cop28)( vcs) 10.30 น.    สป.มท. 
27 ธ.ค.66 -ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(vcs) 08.00 น.   ปภ.
5 ม.ค.67  -ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(vcs)  08.00 น.    ปภ. 
9 ม.ค.67 -ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2567 10.30 น.   สนจ.ตง