กำหนดการประชุมออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 65 - 30 กันยายน 66)

 ​

 วัน เดือน ปี  เรื่อง  เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หน่วยงาน
3 ต.ค. 65 -ประชุมการบริหารจัดการณ์สถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ (VCS) 09.00 น. 11.21 น.  สป.มท.
 26 ต.ค. 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(vcs) 09.30 น.  13.40 น.  สป.มท. 
27 ต.ค. 65   -ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (webex) 09.30 น.  12.30 น.  สนจ.ตง. 
2 พ.ย. 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(vcs) 13.30 น.   สป.มท.
14 พ.ย.65 -ประชุมสามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย(vcs) 9.00 น.   สอ.มท.
18 พ.ย. 65
-ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2565 (vcs)
13.00 น.   สนจ.ตง.
30 พ.ย. 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(vcs) 09.00 น.   สป.มท.
1 ธ.ค. 65  -พิธีมอบรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท. ประจำปี 64 และพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการนายอำเภอแหวนเพชรและโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 65(vcs) 08.30 น.    สป.มท.  
6 ธ.ค. 65

-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ(vcs)

10.00 น. 11.14 น.  สป.มท.
6 ธ.ค.65 -ประชุมอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการวางแผน การบริหารงาน การอำนวยการ ตลอดจนการประสานงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1(vcs) 15,30 น.  22.10 น.  สดร.สป.มท. 
8 ธ.ค. 65 -ประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ระบบงานการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (vcs) 08.30 น.   สพร.
16 ธ.ค.65 -ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2556 (webex) 09.30 น.   สนจ.ตง.
19 ธ.ค.65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 10.30 น.   สป.มท.
26 ธ.ค.65 -พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลร้องเรียนระหว่างสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินกับศูนย์ดำรงธรรมฯ 08.30 น.    สนง.ผตก. 
27 ธ.ค.65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย 13.30 น.   สป.มท.

29 ธ.ค.65 -

5 ม.ค.66

-ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 09.00 น. 12.00 น. ปภ.
5 ม.ค.66 -ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการทรัพยากรน้ำจังหวัดพัทลุง(webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
6 ม.ค.66 -ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566 (webex) 13.30 น.   สนจ.ตง.
6 ม.ค.66 -ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2566(webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
9 ม.ค.66 -ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566(webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
12 ม.ค.ุ66 -ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 9.30 น.   สป.มท.
16 ม.ค.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 10.30 น.   สป.มท.
25 ม.ค.66 -จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 8.30 น. 16.30 น. สป.มท.
31 ม.ค.66  -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย   13.30 น.    สป.มท.
3 ก.พ.66  -ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 13.30 น.     สป.มท.
9 ก.พ.66  -ประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
(Geo-social Map) 
09.30 น.     
13 ก.พ.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 10.00 น.   สป.มท.
17 ก.พ.66 -ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2566(webex) 13.30 น.   สนจ.ตง.
24 ก.พ.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย 09.00 น. 12.40 น.  สป.มท.
24 ก.พ.66 -ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองฯ 13.30 น.   สป.มท.
7 มี.ค.66 -ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตรัง 13.00 น.   สนจ.ตง.
9 มี.ค.66 -ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2566 09.30 น.   สนผ.สป.มท.
22 มี.ค.66  -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลักกระทรวงมหาดไทย 08.30 น.    สป.มท. 
24 มี.ค.66 -ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566(webex) 13.30 น.   สนจ.พท.
28 มี.ค.66 -การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์คั้งที่ 2 09.00 น.   สป.มท.
29 มี.ค.66 -การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์คั้งที่ 2 13.00 น.   สป.มท.
4 เม.ย.66 -ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง (กรอ.พท) ครั้งที่ 1/66 09.00 น.   สนจ.พท.
5 เม.ย.66 -ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 13.30 น.   สป.มท.
10 เม.ย.66 -ประชุมเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 09.30 น.   ปภ.
21 เม.ย.66 -ประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 08.00 น. สป.มท.
21 เม.ย.66 -ประชุมกิจกรรมการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 2566 (webex) 13.00 น. สนจ.นศ.
25 เม.ย.66  -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย   13.30 น. สป.มท. 
28 เม.ย.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 15.00 น. สป.มท.
2 พ.ค.66 -ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ.ช.) 14.00 น. ปภ.
24 พ.ค.66 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย  09.00 น.   สป.มท.
25 พ.ค.66  -ประชุมโครงการอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  08.30 น. 12.00 น.   สป.มท.
 25 พ.ค.66 -ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ "พัทลุง เมืองอัจฉริยะ Phatthalung Smart City" 08.30 น.     สนจ.พท.
2 มิ.ย.66 -ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (webex) 13.30 น.   สนจ.ตง.