กำหนดการประชุมออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 64 - 30 กันยายน 65)

 ​

 วัน เดือน ปี  เรื่อง  เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2564 -ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ (VCS) 09.00 น. 11.29 น.  สป.มท.
 6 ตุลาคม 2564

-ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด (VCS)

14.00 น.

15.57 น.  สป.มท.
11 ตุลาคม 2564

-ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (VCS)

09.00 น. 12.00 น.  สผผ.
21 ตุลาคม 2564  -ประชุมคณะทำงานในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (WebEx)  13.00 น.  14.23 น.  สนจ.นศ.
 25 ตุลาคม 2564 -ประชุมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องของจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 อำเภอ (WebEx) 08.30 น.  12.12 น. กทก.นศ. 
27 ตุลาคม 2564 -ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (VCS) 08.30 น. 12.30 น. สป.มท.
28 ตุลาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2564 (WebEx) 09.00 น. 11.45 น. สนจ.นศ.
28 ตุลาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2564 (WebEx) 09.00 น. 12.00 น. สนจ.พท.
2 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของ ผวจ. แก่นายอำเภอ สสอ. ทุกอำเภอ ผอ.รพ.อ.และผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง (WebEx) 15.00 น. 18.30 น. ปค.นศ.
2 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2564 (VCS) 13.30 น. 16.13 น. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
3 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมการจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเอกชนและผู้แทนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (VCS) 08.30 น. 15.55 น.  สป.มท. 
17 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (VCS) 09.00 น. 12.00 น. สป.มท.
18 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย (VCS) 08.30 น. 10.45 น. สก.สป.มท.
19 พฤศจิกายน 2564 -การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) 13.00 น. 14.46 น.  สป.มท.
24 พฤศจิกายน 2564 -ประชุม "การพัฒนาแนวทางเขตเศรษบกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช "(WebEx) 10.00 น.   สนจ.นศ.
25 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่10/2564 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.นศ.
26 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2564 (WebEx) 09.00 น. 12.40 น.  สนจ.พท.
26 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564(VCS) 09.00 น. 10.56 น.  ปภ.
26 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคมทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(VCS) 13.30 น. 15.45 น.  พช.
29 พฤศจิกายน 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2564 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.ตง.
1 ธันวาคม 2564 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 15.00 น.   สป.มท.
3 ธันวาคม 2564 -ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตรัง ครั้งที่ 39 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.ตง.
3 ธันวาคม 2564 -ประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565(VCS) 13.30 น.   สป.มท.
8 ธันวาคม 2564 -ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว "สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564"(VCS) 13.00 น.   สป.มท.
23 ธันวาคม 2564 -ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 (WebEx) 09.30 น.   สนจ.ตง.
28 ธันวาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุงครั้งที่ 12/2564 (WebEx) 08.00 น.   สนจ.พท.
29 ธันวาคม 2564 -ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2564 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.นศ.
30 ธันวาคม 2564 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2564 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.ตง.
30 ธันวาคม 2564 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 08.30 น.  12.25 น.  สนผ.สป.มท.
4 มกราคม 65 -ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (WebEx) 13.00 น. 17.10 น.  สนจ.ตง.
5 มกราคม 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS) 10.30 น. 11.40 น.  สนผ.สป.มท.
6 มกราคม 65 -ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 และหารือแนวทางการจัดทำ PMQA 4.0 (WebEx) 13.00 น.   สนจ.พท.
26 มกราคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 08.00 น. 12.00 น.  สนจ.พท.
26 มกราคม 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS)  08.00 น. 11.38 น.  สนผ.สป.มท.
27 มกราคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 08.30 น. 12.25 น.  สนจ.นศ.
27 มกราคม 65 -ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 (VCS) 14.00 น.    ปภ. 
27 มกราคม 65 -ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 (VCS) 13.30 น.    ศสส.สป.มท. 
28 มกราคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 08.30 น.   สนจ.ตง.
30 มกราคม 65 -ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย (VCS) 09.00 น.   สนผ.สป.มท.
31 มกราคม 65 -การอบรมทำแผนที่โดยระบบดิจิทัลในรูปแบบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (VCS) 09.00 น.   ศสส.สป.มท.
2 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฏหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ (VCS) 10.00 น.  12.15 น. สป.มท.
8 กุมภาพันธ์ 65

-อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช (WebEx)

08.45 น.   สนจ.นศ.
10 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 (WebEx) 10.30 น.   สนจ.ตง.
18 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมชี้แจงการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและรับเงินออมสะสมงวดถัดไปผ่านเสมียนตราอำเภอปี 2565ฯ(VCS) 09.30 น. 10.45 น. ศสส.สป.มท.
23 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย(VCS)   09.00 น.  12.45 น.  สป.มท. 
23 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 (WebEx) 09.00 น. 12.00 น.  สนจ.นศ.
25 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2565 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.พท.
25 กุมภาพันธ์ 65 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565 (WebEx) 09.00 น.   สนจ.ตง.
10 มีนาคม 65  -ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2565 (VCS) 13.30 น.  14.39 น.  สป.มท.
18 มีนาคม 65 -ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช (WebEx) 09.00 น.  11.54 สนจ.นศ.
21 มีนาคม 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (VCS) 09.00 น. 11.00 น.  สป.มท.
23 มีนาคม 65 -ประชุมแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2565 (VCS) 10.00 น. 11.25 น.  สป.มท.
24 มีนาคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565 (Webex) 09.00 น. 12.46 น.  สนจ.นศ.
29 มีนาคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 (WebEx) 09.00 น. 12.11 น. สนจ.พท.
30 มีนาคม 65 -ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 (WebEx) 09.00 น. 12.30 น.  สนจ.ตง.
4 เมษายน 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (VCS) 09.00 น. 12.17 น.  สป.มท.
4 เมษายน 65 -ประชุมคณะกรรมการบริหารงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช(WebEx) 15.00 น. 15.47 น.  สนจ.นศ.
5 เมษายน 65 -ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ (VCS) 13.00 น.   สป.มท.
7 เมษายน 65 -ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (WebEx) 13.30 น.   สนจ.นศ.
12 เมษายน 65 -ประชุมความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65 09.30 น.   ปภ.
18 เมษายน 65 -ประชุมความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65 09.30 น. 12.17 น.  ปภ.
26 เมษายน 65 -ประชุมกรมการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2565 (WebEx) 09.00 น. 12.00 น.  สนจ.พท
27 เมษายน 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ สป.มท. 09.00 น. 12.10 น.  สป.มท.
28 เมษายน 65 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 (WebEx) 09.00 น. 12.00 น.  สนจ.ตง
28 เมษายน 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2565 (WebEx) 09.00 น. 12.30 น.  สนจ.นศ.
6 พฤษภาคม 65 -ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 09.30 น. 12.45 น. ศอ.ปส.มท.
12 พฤษภาคม 65 -ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ฯ(webex) 09.30 น. 11.50 น.  สนง.สส.ปค.ทถ.จ.นศ.
25 พฤษภาคม 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ สป.มท. 09.00 น. 12.32 น.  สป.มท.
26 พฤษภาคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2565 (webex) 08.30 น. 12,00 น.  สนจ.นศ.
30 พฤษภาคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2565 (webex) 08.30 น. 12.00 น.  สนจ.ตง.
7 มิถุนายน 65 -ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 14.00 น. 16.00 น.  ปภ.
24 มิถุนายน 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ สป.มท. 09.00 น. 12.50 น.  สป.มท.
28 มิถุนายน 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2565 (webex) 09.00 น. 12.00 น.  สนจ.นศ.
30 มิถุนายน 65 -ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 13.30 น. 15.30 น.  สนจ.ตง.
6 กรกฎาคม 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ สป.มท. 09.00 น. 11.30 น.  สป.มท.
21 กรกฎาคม 65 -ประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ 10.00 น.   สป.มท.
27 กรกฏาคม 65 -ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2565 (Webex) 08.30 น.   สนจ.นศ.
27 กรกฏาคม 65 -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ สป.มท. 08.00 น.   สป.มท.
2 สิงหาคม 65 -ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 2/2565 13.30 น.   สนจ.นศ.
8 สิงหาคม 65 -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 13.30 น.   ปภ.
10 สิงหาคม 65 -ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 09.00 น. 10.42 น.  สป.มท.
18 สิงหาคม 65 -ฝึกอบรมให้ความรู้ระบบงานการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ 09.00 น. 12.00 น.  ศดธ.สป.มท. 
  -ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม 13.00 น. 16.30 น.   ศดธ.สป.มท.
19 สิงหาคม 65 -เสวนาออนไลน์ "ผู้นำกับการปราบโกง"(ช่วงที่ 1) 13.30 น.    
  -เสวนาออนไลน์ "ผู้นำกับการปราบโกง" (ช่วงที่2) 15.00 น.    
  -ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 15.00 น.   สป.มท.