งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานรวบรวมสถิติ
- งานบัญชีและงบประมาณ
- งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประสานราชการ และรายงาน
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่จังหวัด

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย