ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

- งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ

- การบริหารจัดการเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

- การบริหารจัดการ การประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการควบคุมอุปกรณ์ MCU

- ควบคุม กำกับ ดูแล งานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- งานติดตั้ง ตรวจสอบ ตรวจซ่อม ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)

- ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักงาน (Back Office)

- งานควบคุม ดูแล รายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญาจ้าง

- งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานให้บริการ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อสารทุกระบบ

- จัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ศสข. และดูแลเว็บไซต์จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- งานสนับสนุนให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับส่วนราชการต่างๆ ในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- งานศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้อง (Help Desk) ในข่ายรับผิดชอบ

- จัดทำฐานข้อมูล และทะเบียนคุมอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นหัวหน้างานพัสดุ งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และงานวิทยุสื่อสาร