ประะวัติ/ความเป็นมา


ในปีงบประมาณ ๒๕๓๕ 

                มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขตจำนวน ๑๒ เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสาร

ระบบ DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ได้แก่

บริการสื่อสารข้อมูล (Online) การให้บริการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดดำเนินการ

โดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน ๖๓ จังหวัด โดยในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาค ให้บริการโดย

ศูนย์สื่อสารเขตทั้ง ๑๒ จังหวัด

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕

                มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยรวมถึงภารกิจระหว่าง

กองการสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ จัดตั้งเป็น "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มีการจัด

ตั้งสถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขต และสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ถูกจัดรวมภารกิจไว้อยู่ใน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัด ศูนย์สื่อสารเขตได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราชราช) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่

ถนนท่าช้าง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเช่าที่ดินของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในอัตราค่าเช่าปีละ ๕๖,๓๒o บาท มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)

มีจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่

                          ๑.จังหวัดนครศรีธรรมราช

                          ๒.จังหวัดกระบี่

                          ๓.จังหวัดพัทลุง

                          ๔.จังหวัดตรัง